menuankieta

Czy Pana/Pani dziecko lubi przebywać w NASZYM przedszkolu?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
http://zdrowyprzedszkolak.pl
http://www.dzieciakimleczaki.pl/
http://przyjacielenatury.pl/home,1.html
http://www.akademia-aquafresh.pl/
http://www.zebymalegodziecka.pl/content/cel_projektu.html
http://www.akademia-playdoh.pl
https://www.wolewode.pl/dla-przedszkoli/przedszkole,3214,publiczne-przedszkole-nr-18.html
 • Odwiedziło nas: 105542 osób
 • Do końca roku: 219 dni
 • Do wakacji: 29 dni
Czwartek, 2016-05-26
Imieniny:
Eweliny, Jana

Koncepcja pracy

Jesteś tu: » Strona główna » O przedszkolu » Koncepcja pracy

 

KONCEPCJA PRACY

Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu - Zdroju

na rok szkolny 2015/2016

 


Zmieniająca się rzeczywistość oraz podnoszenie wymagań wobec edukacji przedszkolnej, stały się punktem wyjścia, priorytetem w opracowywaniu koncepcji pracy naszego przedszkola. Wskazówki zawarte w rozporządzeniu dotyczącym nadzoru pedagogicznego, samoocena dokonana w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, badania ankietowe wśród rodziców i personelu przedszkola to czynniki, które pozwoliły nam na wytyczenie dalszego kierunku pracy.

 

Po dokonaniu samooceny określono wnioski, na podstawie których opracowano specyfikę przedszkola nie zapominając, że w całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – jego dobro.

 

Nasze przedszkole

 

Jesteśmy placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębie -  Zdrój, nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty                 w Katowicach – Delegatura Kuratorium w Rybniku.

Przedszkole usytuowane jest w centrum osiedla Morcinka, w budynku wolnostojącym.  Placówka posiada  dobre warunki lokalowe: sześć dużych, estetycznie i bogato wyposażonych sal zabaw i zajęć dla dzieci oraz salę do zajęć dodatkowych. Przedszkole usytuowane jest w centrum obszernego ogrodu przedszkolnego z urządzeniami rekreacyjno - sportowymi       i bogatym drzewostanem. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, wieloma wspaniałymi zabawkami, które nie tylko bawią, ale i uczą.

Przedszkole   dysponuje  6  oddziałami  dla  150 dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek). Każdy  oddział  posiada miejsce w szatni, swoją łazienkę  oraz  wiele kącików zainteresowań, jak również wyposażony jest   w pomoce i zabawki  dostosowane  do możliwości  rozwojowych i wiekowych dzieci. Na  salach są  m.in. kąciki  lalek, kąciki   samochodowe,   muzyczne, przyrodnicze, plastyczne i kąciki książki .

Ponieważ każde dziecko jest inne oraz ma swoje mocne i słabe strony - nasze przedszkole jest miejscem, w którym, każde dziecko ma możliwość rozwoju. Poprzez swobodną zabawę ujawnia swoje zainteresowania, możliwości, upodobania. Swoboda wyboru działań przez dziecko, umożliwia nauczycielowi diagnozę zainteresowań, umiejętności każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. Cała kadra pedagogiczna tworzy doskonałe warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej".

 

 

 

 

„WSZYSTKIEGO,  CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ,   NAUCZYŁEM SIĘ  W PRZEDSZKOLU – O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ, JAK POSTĘPOWAĆ, WSPÓŁŻYĆ Z INNYMI, PATRZEĆ, ODCZUWAĆ, MYŚLEĆ, MARZYĆ  I WYOBRAŻAĆ SOBIE LEPSZY ŚWIAT.”

 

 

Te słowa, które wypowiedział dawno Robert Fulghum, to motto naszej placówki na dziś.

Naszym dzieciom proponujemy również interesujące zajęcia dodatkowe,  m.in.: zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia logorytmiczno-teatralne, naukę języka angielskiego, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, koło szachowe. W trosce o to, aby nasze dzieci czuły się szczęśliwe oraz miały możliwość poznania swojego najbliższego otoczenia  organizujemy dla nich wycieczki, przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, zabawy mikołajkowe i andrzejkowe, zabawy prowadzone przez wodzireja oraz inne różnego typu imprezy. Bardzo dużą radość odczuwają zwłaszcza dzieci młodsze, gdy uczestniczą w zabawach, które przygotowują dla nich dzieci starsze. Dzięki takim spotkaniom, dzieci z całego przedszkola doskonale się znają,      ale jednocześnie uczą się odpowiedzialności i opieki nad młodszymi.

Przedszkole prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym, a także bierze czynny udział w różnorodnych konkursach i przeglądach dla dzieci.

W bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 11 nauczycielek, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim. W skład grona pedagogicznego wchodzi dyrektor, wicedyrektor oraz katechetka. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór nad całościową działalnością placówki i jest odpowiedzialny za jej funkcjonowanie.   W działalności statutowej dyrektora i nauczycieli wspomaga zespół pracowników administracyjno–obsługowych.                                                                                                                                  

Zgodnie z projektem organizacyjnym przedszkole pracuje 11 miesięcy w roku kalendarzowym, z miesięczną przerwą w okresie wakacyjnym.

 

NASZE przedszkole to nie tylko NASZE miejsce pracy – To nasza PASJA, drugi DOM to nasze DZIECI, które kochamy i o które dbamy!

 

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

„Chcemy, aby nasze dzieci były pełne uśmiechu, radości i pomysłów.                              

Chcemy, aby rozumiały  sztukę  oraz  potrafiły  wyrazić  siebie i otaczający świat poprzez muzykę, plastykę i teatr.”

 

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

„Wspólnie będziemy starać się rozbudzać w dzieciach poczucie piękna, dobra, przyjaźni i tolerancji.”

 

Propagowanie tych wartości odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego charakteru, wrażliwości, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły.

Aby zrealizować te cele przedszkole będzie:

 • uczestniczyć w życiu kulturalnym środowiska ( festiwale, konkursy, wystawy ),

 • cyklicznie zapraszać ciekawych ludzi ze świata sztuki ( muzycy, plastycy, profesjonalne teatry dziecięce ),

 • organizować wystawy prac dziecięcych, konkursy literackie i plastyczne, wyjazdy na spektakle teatralne,

 • prowadzić „zabawy z literaturą”, które stanowić będą inspiracje do wychowania twórczego,

 • zachęcać dzieci do podejmowania działań o charakterze artystycznym,

 • wzbogacać bazę materiałową przedszkola,

 • włączać rodziców do pracy na rzecz przedszkola,

 • ustalać  z rodzicami wspólne hierarchie  wartości,

 • podnosić poziom pracy placówki poprzez: innowacje  oraz eksperymenty pedagogiczne, udział nauczycieli w warsztatach i szkoleniach, pedagogizację rodziców.

   

  Specyfika naszego przedszkola

   

  Specyfiką naszego przedszkola jest jego przyjazna, domowa atmosfera.
  Jesteśmy przedszkolem artystycznym, nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

  Nasze dzieci są pełne uśmiechu, radości i pomysłów. Potrafią wyrazić siebie    i otaczający świat poprzez różne formy aktywności twórczej.                                                                                                                                                               

  Nasze przedszkole:

 • stwarza atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,

 • zapewnienia dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich      do podjęcia nauki w szkole,

 • wspiera we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,

 • diagnozuje i rozwija umiejętności dzieci,

 • wspomaga dzieci w rozwijaniu umiejętności, uzdolnień,

 • wychowuje dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

 • kształtuje u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,

 • rozwija umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,

 • stwarza warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,

 • poszerza wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,

 • kształtuje postawę „zdrowego stylu życia”,

 • rozwija sprawność fizyczną,

 • kształtuje poczucie przynależności społecznej, narodowej,

 • wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka,

 • efektywnie angażuje rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji,

 • promuje swoją działalność w środowisku lokalnym.

   

  Główne cele przedszkola

   

  Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój każdego dziecka    w oparciu o realizację głównych priorytetów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

  W pracy naszego przedszkola kładziemy szczególny nacisk na:

 • wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,

 • rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez jak najwcześniejsze rozpoznawanie                  i wspieranie talentów dzieci:

  • stworzenie optymalnych warunków do dziecięcej zabawy, nauki i różnych doświadczeń poprzez ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola,

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

  • udoskonalenie warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola, w tym bazy dydaktycznej,

  • udoskonalenie form współpracy z rodzicami,

  • poszerzanie i doskonalenie współpracy ze środowiskiem,

  • doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie realizacji zadań  statutowych   z ukierunkowaniem na tworzenie nowatorskich rozwiązań, innowacji pedagogicznych, wzbogacania oferty edukacyjnej placówki. 

    

   ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA POTRAFI: 

    

 • wyrażać siebie i swoje uczucia poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne,

 • zdobywać i wykorzystać wiedzę,

 • współdziałać w zespole,

 • radzić sobie w różnych sytuacjach,

 • zaprezentować siebie, swoje umiejętności i zdobytą wiedzę,

 • zrozumieć swoje emocje,

 • być tolerancyjnym wobec innych.

   

  Metody pracy

   

  Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

  Do metod wiodących należą:

 • metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,

 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,

 • elementy dramy,

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

 • metody aktywizujące,

  • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,

  • aktywne słuchanie muzyki wg Bati Strauss

   W przedszkolu stosuje się również:

   - opowieści ruchowe, gimnastykę ekspresyjną i rytmiczną, relaksację, zabawy paluszkowe.

    

   System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

    

   System motywacji dzieci opiera się na pozytywnych wzmocnieniach zachowań takich jak:

 • słowne zachęty (np. jeszcze chwilę i praca będzie skończona);

  • pochwała, wyrażenie uznania w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy,

  • wyróżnienie symbolami w postaci umownych znaczków i odznak, ustalonych wspólnie z dziećmi,

  • przywilej w wykonywaniu zadań powierzonych przez nauczyciela,

  • możliwość decydowania w kwestii wyboru zabawy organizowanej z całą grupą,

  • wystawy prac dzieci na tablicach ogólnodostępnych,

   • sprawienie dziecku przyjemności przez nauczyciela lub kolegów (np. zaśpiewanie ulubionej piosenki, pierwszeństwo w korzystaniu z atrakcyjnej zabawki),

   • umieszczanie informacji o sukcesach dziecka na stronie internetowej przedszkola.

     

    REGUŁY PRACY Z DZIECKIEM:

     

 • jednolity system motywacyjny,

 • reguły dla rodziców (ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel),

 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

   

  W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO MA PRAWO DO:

   

 • zabawy i rozwoju,

 • swobody myśli, sumienia i wyznania,

 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

 • spokoju i samotności, gdy tego chce,

 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

 • pomocy i ochrony,

 • wspólnoty i solidarności w grupie,

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

 • nauki, informacji,

 • zdrowego żywienia.

   

   

  DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

   

 • czuje się bezpiecznie,

 • jest akceptowane takie, jakie jest,

 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony,

 • buduje pozytywny obraz samego siebie,

 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi,

 • poznaje swoje prawa i obowiązki,

 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

   

  CODZIENNE PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ UWZGLĘDNIA:

   

 • nasze cele wychowania i nauczania,

 • działania zorientowane na dziecko,

 • aktualne pory roku,

 • święta i uroczystości,

 • tradycje przedszkola.

   

  System diagnozowania osiągnięć dzieci

   

  W przedszkolu diagnozuje się osiągnięcia dzieci poprzez:

 • arkusze obserwacji rozwoju dziecka,

 • analizę wytworów dziecięcej działalności,

 • udział w konkursach, spartakiadach, przeglądach,

  • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy).

    

   Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

           

   Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości, codzienne indywidualne kontakty, prace wykonywane na rzecz grupy lub przedszkola. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.

   Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a rodzicami. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

   Rodzice są informowani na bieżąco o postępach edukacyjnych dzieci. Na pierwszym spotkaniu we wrześniu, nauczyciele informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciele gromadzą informacje o dziecku i dokumentują je. Informacje te zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach opracowywanych i gromadzonych przez nauczycieli. Nauczyciele przedstawiają rodzicom informacje z wyników obserwacji, diagnozy wstępnej,     określają  kierunki  pracy z grupą i pracy indywidualnej z dzieckiem. Rodzice dowiadują się o postępach edukacyjnych swoich dzieci na zebraniach ogólnych, lub  w trakcie indywidualnych rozmów. Dodatkowo nauczyciele dzieci 5 i 6 letnich mają obowiązek przekazania rodzicom  informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole podstawowej.

    

   RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

    

 • uzyskują  pomoc  wykwalifikowanej  kadry  pedagogicznej,

 • otrzymują  obiektywną  ocenę  postępów  i niepowodzeń  dziecka,

 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

 • czynnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 • dzielą  się  swoimi  spostrzeżeniami o  pracy  przedszkola, bezpośrednio rozmawiają  z  nauczycielem lub dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych,                        

 • czynnie  wspierają  przedszkole w  jego działaniach,

 • chętnie  współpracują z  nauczycielami, wykonują  drobne  prace  użyteczne, pomagają  w  organizacji  imprez  przedszkolnych, służą swoją zawodową  wiedzą  itp.)

 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

   

  System obserwowania osiągnięć nauczycieli

   

  Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy oraz zostają poddani ocenie przez dyrektora przedszkola. Swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela mogą również wyrazić rodzice, wypełniając ankiety po zakończonym spotkaniu, czy zajęciu otwartym. Oceny osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankietowania,

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • innych dokumentów obrazujących  pracy nauczyciela.

   

  NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

   

 • są aktywni i twórczy,

 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 • aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki,

 • doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w  kursach i szkoleniach,

 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola,

 • monitorują efektywność własnej pracy,

 • dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

 • aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki,

 • podnoszą kwalifikacje zawodowe,

prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA

 

Rodzina dziecka poprzez współpracę z nauczycielami wspomaga ich w diagnozowaniu potencjału dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój dziecka.

Współpraca z rodzicami oparta jest na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu dziecka. Nauczyciele zawsze służą radą, chętnie odpowiadają na trudne pytania. Nauczyciele wspomagają rodziców w zakresie wychowania poprzez doradztwo, pedagogizację, wskazywanie literatury, poszukiwanie właściwych rozwiązań i  metod zaradczych. Nauczyciele prowadzą gazetkę informacyjną dla rodziców, na której umieszczane są comiesięczne założenia pracy w poszczególnych grupach wiekowych, informacje dotyczące wychowania  i kształcenia dzieci. Rodzice na spotkaniach mają możliwość zabierania głosu w ważnych sprawach, jak również mają możliwość proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

WSPÓŁPRACA ze środowiskiem lokalnym  

 

Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu integrację rodziców z  przedszkolem, ale również działania rozwijające współpracę z instytucjami                                       i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, takimi jak: Miejska Biblioteka Publiczna Nr 1, Miejska Biblioteka Nr 3 w Jastrzębiu - Zdroju, Komenda Straży Miejskiej    w Jastrzębiu - Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz nr 5

w Jastrzębiu – Zdroju, Hospicjum Domowe, Galeria Historii Miasta, Żorskie Centrum Regionalne w Osinach, Miejski Ośrodek Kultury, Wydział Ochrony Środowiska                   i Rolnictwa UM w Jastrzębiu Zdroju, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

 

  W roku szkolnym 2015/2016 przyjęto do realizacji plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. W rocznym planie pracy przyjęto następujące cele i zadania ogólne do realizacji:


 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ:

1.Kształcenie umiejętności w zakresie obszaru edukacji przyrodniczej.

2.Rozwijanie umiejętności matematycznych.

3.Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

 

Zadania:

- Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do aktywności ruchowej oraz poszerzenie świadomości na temat środowiska naturalnego i zdrowego odżywiania.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami.


 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ:  

"WSPIERAMY I AKTYWIZUJEMY RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W PROCESIE WYCHOWANIA"

1.Podniesienie świadomości dzieci i rodziców w zakresie racjonalnego żywienia i zdrowego stylu życia.

2.Upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci.

3. Bezpieczeństwo dzieci.


Zadania:

- Zwiększenie świadomości  na temat zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.

- Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródło wiedzy i przyjemności.

- Kształtowanie odpowiedniej postawy w stosunku do osób obcych.

 

WYKAZ REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PROGRAMÓW

 

3 – LATKI I grupa – „Nasze przedszkole”– program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, wydawnictwo MAC Grupa Edukacyjna.

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/1/15-16

 

3 – LATKI  II grupa – „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci  , autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, wydawnictwo MAC  Grupa Edukacyjna.

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/2/15-16

 

4– LATKI  III grupa – „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej  wspomagającej rozwój aktywności dzieci, autorzy : Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, wydawnictwo MAC Grupa Edukacyjna.

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/3/15-16

 

5 – LATKI  IV grupa – „Od przedszkolaka do pierwszaka” – program wychowania przedszkolnego, autor : Iwona Broda, wydawnictwo WSiP.

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/4/15-16

 

4,5– LATKI  V grupa – „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej  wspomagającej rozwój aktywności dzieci, autorzy : Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, wydawnictwo MAC Grupa Edukacyjna.

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/5/15-16

 

5,6 – LATKI  VI grupa –  „Od przedszkolaka do pierwszaka” – program wychowania przedszkolnego, autor : Iwona Broda, wydawnictwo WSiP.

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/6/15-16

 

5,6 – LATKI – „Jesteśmy dziećmi Boga”. Program do nauki religii, red. W. Kubik, wydawnictwo WAM Kraków,

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/7/15-16

 

 5,6 – LATKI – „ENGLISH PLAY BOX”. Program do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, autorzy : Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos, wydawnictwo NOWA ERA

Dla programu ustala się numer dopuszczenia: PP-18/8/15-16

 

Koncepcja pracy przedszkola podlega corocznej modyfikacji.